Qimare.nl

Privacy verklaring

Algemeen

Als eigenaar van QiMare , dienstverlener van yoga, TRE®, coaching en mindfulness, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ik hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil ik transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe het nodige om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

  • Uw persoonsgegevens worden door QiMare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : Yoga, Coaching, TRE®, Mindfulness- en adem-sessies
  • Voor het versturen van apps en mail over huidige lessen.
  • Voor het informeren over de activiteiten die ik aanbied ( workshops, andere sessies en/ of cursussen).
  • Algemene informatie, zoals vakanties en vrije dagen.Voor het versturen van nota’s.

welke gegevens kan ik vragen en bewaren?

• Indentiteidsgegevens

Naam, voornaam, adres , telefoonnummer en email-adres
Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij het inschrijven voor 1 van de llessen of sessies.

• Algemene gegevens

Geboortedatum
Ik gebruik de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkrgen worden.

Wie verwerkt deze gegevens?

De gegevens die u aan mij geeft worden verwerkt door Simone Onland, QiMare.
Ik geef geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden.

Bewaartermijn

QiMare bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lessen volgt bij QiMare.
Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek van oud-leden en worden alleen gebruikt voor het versturen van informatie over nieuw lesaanbod, zolang de persoon deze wil ontvangen

Hoe beveiligen we de gegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen. Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. (In dat geval kunt u evenwel geen andere informatie van me ontvangen). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Scroll naar boven